Nyt on aika tehdä energiaremontti

Energiaremontin toteuttaminen on pitkälti samanlaista kuin mikä tahansa muukin remontti. Se pitää suunnitella, aikatauluttaa ja budjetoida. Vähän samalla tavalla kuin jos mielipelisi olisi ruletti, ja miettisit koska menisit pelaamaan ja millä budjetilla – nykyään vain energiaremontit ovat tapetilla, koska energian hinta on Suomessakin noussut.

Miksi energiaremontti kannattaa?

Energiaremontin tekeminen on viisas investointi.

Energiaremontti kannattaa useista syistä. Ensinnäkin se on investointi, joka maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä energiakustannusten säästöinä. Kun kodin tai rakennuksen energiatehokkuus paranee, se tarkoittaa pienempiä sähkö- ja lämmityslaskuja.

Toiseksi, energiaremontti lisää kiinteistön arvoa. Energiatehokkaammat kodit ja rakennukset ovat houkuttelevampia ostajille ja vuokralaisille, mikä tekee niistä kilpailukykyisempiä markkinoilla. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon kasvava kiinnostus ympäristöystävällisiin ja kestäviin ratkaisuihin.

Energiaremontin ensiaskel: kartoitus

Ensimmäinen askel energiaremontissa on nykytilanteen kartoitus.

Energiaremontti on nykypäivänä yhä tärkeämpi osa kiinteistöjen ylläpitoa ja modernisointia. Sen avulla voidaan vähentää energiankulutusta, parantaa sisäilman laatua ja jopa lisätä kiinteistön arvoa. Kuitenkin ennen kuin ryhdytään varsinaisiin toimenpiteisiin, on ensiarvoisen tärkeää tehdä perusteellinen kartoitus kiinteistön nykytilasta. Tämä antaa kattavan kuvan siitä, missä mahdollisuuksia energiansäästöön löytyy.

Energiakartoituksen tarkoitus on tunnistaa ne alueet ja toiminnot, jotka kuluttavat eniten energiaa. Samalla se antaa viitteitä siitä, miten energiatehokkuutta voidaan parantaa. Kartoituksen perusteella voidaan laatia suunnitelma energiaremontille, joka ottaa huomioon sekä tekniset että taloudelliset näkökohdat.

Kartoituksen toteuttaminen

Energiakartoituksen voi tehdä joko itse tai ulkopuolisen asiantuntijan avulla. On tärkeää, että kartoitus on mahdollisimman kattava ja ottaa huomioon kiinteistön eri osa-alueet, kuten lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto ja valaistus. Tämä vaatii yleensä teknistä osaamista ja kokemusta.

Asiantuntijan tekemä kartoitus on yleensä tarkempi ja antaa paremman kuvan kiinteistön energiankulutuksesta. Asiantuntija osaa myös arvioida, mitkä toimenpiteet ovat taloudellisesti kannattavia ja miten ne kannattaa toteuttaa. Kartoituksen jälkeen saadaan raportti, joka sisältää suositukset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi.

Mitä kartoituksessa huomioidaan

Energiakartoituksessa keskitytään usein seuraaviin osa-alueisiin:

 • Lämmitysjärjestelmä
 • Ilmanvaihto ja jäähdytys
 • Valaistus
 • Laitteet ja koneet
 • Rakennuksen eristys
 • Energian tuotanto (esim. aurinkopaneelit)

Tarkoitus on saada selville, missä kohtaa energiaa kuluu eniten ja miten sitä voidaan säästää. Tämä vaatii usein mittauksia, laskelmia ja teknisten järjestelmien arviointia.

Toimenpiteiden priorisointi

Kartoituksen jälkeen on tärkeää arvioida, mitkä toimenpiteet ovat kiireellisimpiä ja tuottavat suurimmat säästöt. Toimenpiteet voidaan jakaa usein lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimiin. Esimerkiksi valaistuksen uusiminen on usein nopea ja helppo toimenpide, mutta lämmitysjärjestelmän uusiminen vaatii enemmän suunnittelua ja investointeja.

On tärkeää, että energiaremontti toteutetaan suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Tämä tarkoittaa, että toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne tukevat toisiaan. Esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän parantaminen voi tehostaa lämmitystä, mikä puolestaan vähentää energiankulutusta.

Kustannusarvio ja budjetointi

Energiaremontin kustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen kohteen koosta ja tarvittavista toimenpiteistä. Kartoituksen jälkeen saatavilla on yleensä kustannusarvio, jonka avulla voidaan laatia budjetti ja suunnitelma remontin rahoittamiseksi. On tärkeää ottaa huomioon, että energiaremontti on usein investointi, joka maksaa itsensä takaisin ajan myötä energiansäästöjen muodossa.

Rahoitusvaihtoehtoja on useita: omat säästöt, laina tai jopa erilaiset tukimuodot ja avustukset voivat tulla kyseeseen. Ennen rahoituksen hakemista on hyvä selvittää, millaisia tukia ja avustuksia on saatavilla.

Valitse oikeat materiaalit

Materiaalivalinnoilla on suuri vaikutus energiaremontin onnistumiseen. Esimerkiksi eristeiden valinta voi merkittävästi vaikuttaa energian säästöön. Valitse materiaalit huolella ja ota huomioon niiden elinkaari.

Uusiutuvan energian hyödyntäminen

Uusiutuvan energian hyödyntäminen on nykypäivänä yhä merkittävämpi osa energiaremonttien suunnittelua ja toteutusta. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä kuten aurinko-, tuuli- ja vesivoimalla on sekä ympäristöystävällistä että taloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä. Energiaremontin yhteydessä on mahdollista suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja, jotka lisäävät kiinteistön energiatehokkuutta ja vähentävät sen hiilijalanjälkeä.

Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto vaatii usein alkuvaiheessa investointeja, mutta pitkällä tähtäimellä ne ovat usein taloudellisesti järkeviä. Esimerkiksi aurinkopaneelit voivat tuottaa sähköä kiinteistöön vuosikymmenien ajan lähes olemattomin ylläpitokustannuksin. Myös mahdolliset tuet ja avustukset kannattaa selvittää, sillä ne voivat merkittävästi alentaa kustannuksia.

Aurinkoenergia remontin ytimessä

Aurinkoenergia on yksi suosituimmista uusiutuvista energialähteistä, ja sen hyödyntäminen on monissa tapauksissa helppoa ja kustannustehokasta. Aurinkopaneelit voidaan asentaa esimerkiksi rakennuksen katolle tai seinille, ja ne tuottavat sähköä paitsi omiin tarpeisiin, myös mahdollisesti myytäväksi sähköverkkoon.

Aurinkolämmitys on toinen vaihtoehto, jossa auringon energiaa hyödynnetään suoraan lämmitykseen. Tämä voi olla erityisen tehokasta, jos kiinteistössä on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Aurinkolämmitys voidaan yhdistää myös muihin lämmitysmuotoihin, kuten maalämpöön tai kaukolämpöön, jolloin saavutetaan vielä suurempia energiansäästöjä.

 

Tuuli- ja vesivoima

Mikäli kiinteistö sijaitsee tuulisella alueella, tuulivoiman hyödyntäminen on mahdollista. Tuulivoimalat ovat kuitenkin usein suurempia investointeja ja niiden suunnittelu sekä toteutus vaativat huolellista pohdintaa ja lupa-asioiden selvittämistä. Sama pätee vesivoimaan: jos tontilla on esimerkiksi joki tai puro, vesivoiman hyödyntäminen voi olla mahdollista, mutta se vaatii erityisosaamista ja usein myös viranomaislupia.

Tuuli- ja vesivoima tuottavat yleensä sähköä, joka voidaan käyttää kiinteistön tarpeisiin tai myydä sähköverkkoon. Näiden energialähteiden hyödyntäminen on usein pitkän tähtäimen investointi, joka maksaa itsensä takaisin ajan myötä.

Biokaasu ja lämpöpumput

Biokaasu on yksi potentiaalinen energialähde, erityisesti maatalousalueilla. Biokaasun tuotanto perustuu orgaanisen aineksen anaerobiseen hajoamiseen, ja sitä voidaan käyttää sekä sähkön että lämmön tuottamiseen. Lämpöpumput, kuten maalämpö tai ilmalämpöpumput, ovat myös yhä suositumpia ja ne voidaan yhdistää muihin lämmitysmuotoihin.

Biokaasulaitoksia ja lämpöpumppuja suunniteltaessa on tärkeää huomioida niiden yhteensopivuus olemassa olevan energiainfrastruktuurin kanssa. Myös näissä tapauksissa on hyvä selvittää, onko saatavilla taloudellista tukea tai verohelpotuksia.

Lämmitysjärjestelmän uusiminen

Vanha lämmitysjärjestelmä on usein suurin energiasyöppö talossa. Modernit lämmitysjärjestelmät, kuten maalämpö tai ilmavesilämpö, voivat tuoda huomattavia säästöjä.

Ilmanvaihdon parantaminen

Huono ilmanvaihto ei ainoastaan heikennä asumismukavuutta, vaan lisää myös energiankulutusta. Ilmanvaihdon parantaminen on yksi keskeisimmistä toimenpiteistä energiaremontissa.

Tukea ja avustuksia

Energiaremontin kustannuksia voidaan usein kattaa erilaisilla tuilla ja avustuksilla. On hyvä tutkia, mitä tukimuotoja on saatavilla ja hyödyntää ne parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimenpiteiden seuranta ja ylläpito

Remontin jälkeen on tärkeää seurata, miten tehdyt muutokset vaikuttavat energiankulutukseen. Säännöllinen ylläpito ja seuranta takaavat, että säästöt säilyvät pitkällä aikavälillä.

Lista keskeisistä askeleista energiaremontissa:

 • Nykytilanteen kartoitus
 • Oikeiden materiaalien valinta
 • Uusiutuvan energian hyödyntäminen
  • Aurinkoenergia: Paneelit ja aurinkolämmitys
  • Tuulivoima: Tuulivoimalat ja niiden sijoittelu
  • Vesivoima: Pienvesivoimalat ja lupa-asiat
  • Biokaasu: Tuotanto ja käyttömahdollisuudet
  • Lämpöpumput: Eri tyypit ja niiden yhdistäminen muihin järjestelmiin
 • Lämmitysjärjestelmän uusiminen
 • Ilmanvaihdon parantaminen
 • Tukien ja avustusten selvittäminen
 • Toimenpiteiden seuranta ja ylläpito

Lopuksi

Energiaremontti, jossa hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä, on monipuolinen projekti, joka vaatii perusteellista suunnittelua ja ammattitaitoa. Kestävät ja ympäristöystävälliset ratkaisut ovat kuitenkin investointi tulevaisuuteen, joka hyödyttää sekä kiinteistön omistajaa että koko yhteiskuntaa.

Seuraavassa vaiheessa onkin sitten ryhdyttävä konkreettisiin toimiin: suunnitelman laatiminen, lupa-asiat, rahoituksen järjestäminen ja lopulta itse remontin toteutus. Kun nämä vaiheet on huolellisesti suunniteltu ja toteutettu, on uusiutuvan energian hyödyntäminen osa arkipäivää ja tuo mukanaan niin taloudellista kuin ekologista hyötyä.

Energiaremontti on investointi tulevaisuuteen. Se ei ainoastaan säästä rahaa ja energiaa, vaan lisää myös asumismukavuutta. Oikein toteutettuna se on win-win-tilanne kaikille osapuolille.